ΠΡΟΣΕΥΧΗ- ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Πάτερ ημών                                    Πατέρα μας
ο εν τοις ουρανοίς,                            που βρίσκεσαι στους ουρανούς
Αγιασθήτω το όνομα Σου.                     ας αγιασθεί το Όνομά Σου
Ελθέτω η βασιλεία Σου.                       ας έρθει η βασιλεία Σου
Γενηθήτω το θέλημα Σου,                     ας γίνει το θέλημά Σου
ως εν ουρανώ και επί της γης.                όπως στον ουρανό έτσι και στη γη.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον                Το ψωμί μας το καθημερινό
δος ημίν σήμερον.                             δώσε μας σήμερα
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,           και άφησέ μας τα χρέη μας
ως και ημείς                                   όπως κι εμείς
αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.                αφήνομε τους χρεώστες μας
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,       και μη μας βάλεις σε δοκιμασία
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.           αλλά απομάκρυνέ μας από το κακό.
Αμήν.                                         Αληθινά.

www.prasinipriza.com
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ .ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.
GraphicsFactory.com
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com